Student Life » Bell Schedule

Bell Schedule

Bell #1 Schedule (45 min periods)

 

Bell #3 Schedule (41 min periods)

Warning

7:55

 

Warning

7:55

Homeroom

8:00 – 8:15

 

Homeroom

8:00 – 8:47

1st period

8:18 – 9:03

 

1st period

8:50 - 9:31

2nd period

9:06 – 9:51

 

2nd period

9:34 - 10:15

3rd period

9:54 – 10:39

 

3rd period

10:18 - 10:59

4th period

10:42 – 11:27

 

4th period

11:02 - 11:43

5th period

11:30 – 12:15

 

5th period

11:46 - 12:27

6th period

12:18 – 1:03

 

6th period

12:30 - 1:11

7th period

1:06 – 1:51

 

7th period

1:14 - 1:55

8th period

1:54 – 2:39

 

8th period

1:58 - 2:39

 

Bell #4 Schedule (37 min periods)

 

Bell #5 Schedule (43 min periods)

Warning

7:55

 

Warning

7:55

Homeroom

8:00 – 9:20

 

Homeroom

8:00 – 8:31

1st period

9:23 10:00

 

1st period

8:34 – 9:17

2nd period

10:03 10:40

 

2nd period

9:20 – 10:03

3rd period

10:43 – 11:20

 

3rd period

10:06 – 10:49

4th period

11:23 12:00

 

4th period

10:52 – 11:35

5th period

12:03 – 12:40

 

5th period

11:38 – 12:21

6th period

12:43 – 1:20

 

6th period

12:24 – 1:07

7th period

1:23 – 2:00

 

7th period

1:10 – 1:53

8th period

2:03 – 2:39

 

8th period

1:56 – 2:39

 

2 Hour Delay (30 min periods)

 

Preview Bell Schedule (37 min periods)

Warning

9:55

 

Warning

7:55

Homeroom

10:00 – 10:15

 

1st period

8:00 – 8:36

1st period

10:18 – 10:48

 

2nd period

8:39 – 9:16

2nd period

10:51 – 11:21

 

Homeroom

9:19 – 10:39

3rd period

11:24 – 11:54

 

3rd period

10:42 – 11:19

4th period

11:57 – 12:27

 

4th period

11:22 – 11:59

5th period

12:30 – 1:00

 

5th period

12:02 – 12:39

6th period

1:03 – 1:33

 

6th period

12:42 – 1:19

7th period

1:36 – 2:06

 

7th period

1:22 – 1:59

8th period

2:09 – 2:39

 

8th period

2:02 – 2:39